Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw klachten en over de behandelingen.  

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn boekhouder, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.  

Privacy op de Zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn: Uw naam, adres en woonplaats,  uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een  omschrijving van de behandeling, in dit geval:  ‘behandeling natuurgeneeskunde’ en tenslotte de kosten van het consult.

AVG DOCUMENTEN:

AVG – checklist privacy 

Voorbeeld privacyverklaring

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

7 Stappenplan AVG RBCZ